De 10 viktigaste termerna att förstå i låneavtal
Så tjänar vi pengar >

De 10 viktigaste termerna att förstå i låneavtal

De 10 viktigaste termerna att förstå i låneavtal

Ett låneavtal är en juridiskt bindande överenskommelse mellan två parter, en långivare och en låntagare, som reglerar villkoren för ett lån. Det används för att dokumentera och formalisera förhållandet mellan parterna och fastställa de specifika villkoren för lånet.

Låneavtalet innehåller vanligtvis detaljer som lånebeloppet, räntan, återbetalningstiden, amorteringsplanen, eventuella avgifter och andra viktiga villkor.

Det bör alltid finnas ett låneavtal, oavsett om du lånar av en bank, en långivare eller lånar privat. Det sistnämnda innebär att det bör upprättas ett privat låneavtal eller ett så kallat skuldebrev. När det handlar om att låna pengar och ord och begrepp i låneavtal så finns det ett visst antal viktiga termer att förstå. I denna text ska vi gå igenom 10 av de viktigaste termerna i ett låneavtal, samt även nämna en del av de begrepp som är vanliga när det kommer till att låna pengar.

Vissa saker behöver inte direkt förklaras närmare, men ska återfinnas i ett låneavtal. Bland annat ska det finns med vad för kredit/lån det handlar om, vem som lånar ut och lånesumman. Givetvis ska det även stå löptid på lånet, alltså över hur lång tid du lånar och betalar tillbaka på det.

Amortering

Amortering utgör den periodiska betalningen du gör för att gradvis återbetala det lånade beloppet. Denna summa inkluderar vanligtvis en kombination av amortering och ränta och kan betalas månatligen eller kvartalsvis, beroende på överenskommelsen i låneavtalet.

Det är viktigt att notera att det är långivaren som fastställer hur amorteringsbeloppet beräknas och om lånet ska vara strukturerat som en rak amortering eller ett annuitetslån.

Amorteringens syfte

Amortering är avsett att minska det totala lånebeloppet över tid. Varje amorteringsbetalning bidrar till att minska skulden och ökar låntagarens ägandeandel av den lånade tillgången.

Rak amortering vs annuitetslån

Vid en rak amortering betalar låntagaren konstanta belopp för att täcka avskrivningen av lånebeloppet. Med ett annuitetslån förblir de totala månatliga betalningarna konstanta, men andelen som går till amortering och ränta varierar över tid, medan totalbeloppet förblir detsamma.

Det är väldigt viktigt att noggrant granska låneavtalet innan du förbinder sig till lånet. Där specificeras detaljerna om amorteringen, räntan och andra villkor. Det kan även ange om det finns möjlighet till förskottsbetalning, vilket kan påverka det totala beloppet som betalas över låneperioden.

Ränta och avgifter

När du tar ett lån, är det viktigt att förstå hur ränta och avgifter påverkar det totala kostnaden för lånet och hur långivaren tjänar pengar på att låna ut kapital.

Långivaren tjänar pengar genom att ta ut ränta på det utlånade beloppet. Räntesatsen bestäms av långivaren och reflekterar ofta den upplevda risken med att låna ut pengar till en specifik individ.

För högkostnadskrediter finns det regleringar som sätter ett tak på 40 procent för räntesatser. Det är möjligt att få en lägre ränta om du kan erbjuda någon form av säkerhet, såsom en medsökande, en borgensman eller egendom.

Typer av ränta

Det finns två huvudtyper av ränta: nominell ränta och effektiv ränta. Den nominella räntan representerar den ränta som tas ut för själva lånet. Å andra sidan inkluderar den effektiva räntan alla kostnader, såsom startavgifter och aviavgifter. Enligt lag måste långivare ange den effektiva räntan och illustrera den med ett exempel, vilket ger låntagaren en bättre förståelse för de totala kostnaderna.

Exempel på effektiv ränta

För att förtydliga, om du tar ett lån på 100 000 kronor med en rak amortering i fem år till en 5 % ränta och en månatlig betalning, med en uppläggningsavgift på 300 kr och en aviavgift på 25 kr, blir den effektiva räntan 5,85 procent. Efter fem år kommer du att ha betalat totalt 114 508 kr för lånet.

Rörlig ränta och ändringar

Vid lån med rörlig ränta, som är vanligt för privatlån och snabblån, kan räntan ändras under lånetiden. Innan en ändring genomförs måste du informeras. Det finns dock begränsade skäl för ränteökningar, inklusive kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för långivaren och andra kostnadsökningar som inte kunde förutses när avtalet ingicks.

Avgifter

Långivare kan också ta ut olika avgifter som avser deras kostnader för att administrera lånet. Dessa kan inkludera uppläggningsavgift (startavgift) och aviavgift. Dessa avgifter bör vara tydligt specificerade i låneavtalet och representera faktiska kostnader för långivaren.

Låneskydd är en form av försäkring som långivare kan erbjuda sina kunder för att ge extra trygghet vid oväntade livshändelser. Denna skyddsmekanism kan aktiveras vid situationer som dödsfall, arbetslöshet eller arbetsoförmåga till följd av sjukdom.

Att förstå och granska villkoren för låneskyddet är avgörande för att veta vilken typ av ekonomisk trygghet det kan erbjuda i olika scenarier.

Varje låneskydd kan ha specifika villkor som måste uppfyllas för att det ska aktiveras. Det är viktigt att noga granska och förstå dessa villkor för att säkerställa att låneskyddet är relevant och effektivt vid behov.

Låneskyddet är oftast inte gratis, och kostnaderna kan variera. Det är viktigt att känna till de exakta kostnaderna och hur de påverkar den totala lånekostnaden.

Säkerhet

Säkerhet, eller säkerhetstillgång, är en viktig komponent i många låneavtal. Det är en tillgång som låntagaren ställer som pant för att säkra återbetalningen av lånet. Om låntagaren skulle misslyckas med att uppfylla sina åtaganden och inte kunna betala tillbaka lånet, ger säkerheten långivaren rätten att ta över och sälja den för att täcka den obetalda skulden.

Bland det som kan användas som säkerhet har du bland annat bostad eller annan fast egendom. Du har även fordon, värdepapper samt övriga tillgångar.

Förskottsbetalning

Förskottsbetalning är en frivillig extra betalning som du kan göra. Det för att minska det totala lånebeloppet eller förkorta låneperioden. Det kan ge lägre räntekostnad, ge dig en snabbare återbetalning och ge dig en minskad total kostnad.

Förskottsbetalningar är dock inte alltid tillåtna eller fördelaktiga i alla låneavtal. Vissa lån kan ha förskottsbetalningsavgifter eller andra villkor som påverkar deras fördelaktighet.

Kreditprövning, avslag och borgen

Något som sker före du blir beviljad ett lån, det är en kreditprövning eller en kreditupplysning. Detta görs för att se att du har rätt ekonomi och förutsättningar för att få lånet.

Du kan komma att få ett avslag på din låneansökan. Du ska då alltid få besked om varför du nekats.

Om du har svårt att få lån på egen hand, så kan en annan person gå i borgen för dig, alltså verka som borgensman. Den personen blir då ansvarig att betala lånet om du inte betalar.

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot